บริษัท เอ็นทีเอส อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น จำกัด
1439-1441 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-4387023-4, 02-437-7639  โทรสาร : 02-437-1897
http://www.nts-solution.com  E-mail : nts@nts-solution.com
NTS Electronic Solution Co.,Ltd.
1439-1441 Charoennakorn Rd. Banglumpoolang Klongsan Bangkok, Thailand 10600
Tel : (+66-2) 438-7023-4, (+66-2) 437-7639  Fax : (+66-2) 437-1897
http://www.nts-solution.com  E-mail : nts@nts-solution.com