ภายใต้ชื่อ  บริษัท  เอ็นทีเอส อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น จำกัด  เราได้ดำเนินกิจการในฐานะ
ผู้นำเข้าสินค้า  ผู้ผลิตสินค้า  และตัวแทนจำหน่ายสินค้ามาตั้งแต่ปี 2006 โดยทางบริษัท
ได้ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นมาโดยตลอด   ในการที่จะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ และมี
ความหลากหลายในระดับราคาที่เหมาะสม    เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ในการใช้งานสินค้าในธุรกิจระบบเสียงได้อย่างครบถ้วนครอบคลุม  โดยสินค้าและบริการ
ของทางบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การใช้งานเกี่ยวกับระบบเสียง      ตั้งแต่ระบบเสียงขนาดเล็ก
สำหรับใช้งานภายในห้องประชุม  และห้องสัมมนา  การเดินระบบเสียงสำหรับงานภายใน
อาคาร  ระบบเสียงสำหรับงานดนตรีภายในสถานบันเทิง  ตลอดไปจนถึงระบบเสียงขนาด
ใหญ่สำหรับงานคอนเสิร์ตกลางแจ้ง     ซึ่งทางบริษัทมีความมุ่งหวังว่า    สินค้าและบริการ
ของทางบริษัทจะสามารถตอบสนองรูปแบบต่างๆในการใช้งานได้อย่างครบถ้วน  สำหรับ
ทุกความต้องการในการใช้งานของลูกค้าภายใต้ความพยายามในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ตลอดจนถึงความหลากหลายของตัวสินค้า    เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับผู้บริโภค