DS-500SR
Main Feature
- เป็นชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ
- มีช่องเชื่อมต่อกับ USB และ SD Card สำหรับฟังก์ชั่นเล่นและบันทึกเสียง
- มีหน้าจอ LCD สำหรับแสดงการทำงานของฟังก์ชั่นเล่นและบันทึกเสียง
- มีสวิตช์สำหรับเปิด - ปิดพร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
- มีวอลลุ่มควบคุมระดับความดังของสัญญาณเสียงที่ส่งไปภายนอก
- มีวอลลุ่มควบคุมระดับความดังของเสียงประชุม
- มีช่องสำหรับต่อสัญญาณจากภายนอก 1 ช่อง พร้อมทั้งวอลลุ่มปรับระดับความดัง
- มีช่องต่อสัญญาณเอาท์พุทสำหรับต่อไปยังเครื่องบันทึกเสียงหรือเครื่องขยายเสียงภายนอก
- มีช่องต่อไมโครโฟนประชุม 3 ช่อง โดยสามารถต่อได้มากถึง 60 ชุด และสามารถขยายได้ถึง 120 ชุดโดยใช้อุปกรณ์เสริม
- มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กต่อเป็นแบบ DIN 8 ขา ความยาว 10 เมตร สำหรับต่อไปยังชุดประชุม
- สามารถปรับเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้ 4 โหมดการทำงาน ได้แก่
        1. ปรับเลือกให้จำกัดจำนวนในการใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้ 1 / 3 / 6 ชุด
        2. ปรับเลือกให้จำกัดจำนวนในการใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมทีละชุด โดยตัวที่เปิดก่อนหน้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติิ
        3. ปรับเลือกให้ใช้งานได้เฉพาะชุดประธานเท่านั้น
        4. ปรับเลือกให้ใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้อิสระไม่จำกัดจำนวน
Technical Specification
ผลตอบสนองความถี่ 100Hz - 13.5kHz
ขนาด [WxDxH] 480 x 260 x 66 mm.
น้ำหนัก 4.7 kg.